میزبانی بر روی کلاستر HDD با کش SSD

میزبانی اختصاصی مقرون به صرفه شما

HICS-2-4-60-HDD

60GB HDD+SSD Cache

2Core CPU

4GB Ram

Fair Use Traffic

HICS-6-12-100-HDD

100GB HDD+SSD Cache

6Core CPU

12GB Ram

Fair Use Traffic