سرورهای ابری با قیمت رقابتی

HCS-1

40GB SSD NVMe

2Core CPU

4GB Ram

20TB Traffic

HCS-2

40GB SSD NVMe

2Core CPU

2GB Ram

20TB Traffic

HCS-3

80GB SSD NVMe

4Core CPU

8GB Ram

20TB Traffic

HCS-4

80GB SSD NVMe

3Core CPU

4GB Ram

20TB Traffic

HCS-5

80GB SSD NVMe

2Core CPU

8GB Ram

20TB Traffic

HCS-6

160GB SSD NVMe

4Core CPU

8GB Ram

20TB Traffic

HCS-7

160GB SSD NVMe

8Core CPU

16GB Ram

20TB Traffic

HCS-8

240GB SSD NVMe

8Core CPU

16GB Ram

20TB Traffic

HCS-9

240GB SSD NVMe

16Core CPU

32GB Ram

20TB Traffic

HCS-10

360GB SSD NVMe

16Core CPU

32GB Ram

20TB Traffic