میزبانی نامحدود وب سایت در خارج ایران

میزبانی مطمئن وب سایت شما

Website-1

میزبانی یک وب سایت

حجم ۵ گیگ

ترافیک نامحدود


۱ هسته

۱ گیگ رم

Website-2

میزبانی یک وب سایت

حجم ۱۰ گیگ

ترافیک نامحدود


۱ هسته

۲ گیگ رم

Website-3

میزبانی دو وب سایت

حجم ۱۵ گیگ

ترافیک نامحدود


۲هسته

۳ گیگ رم

Website-4

میزبانی سه وب سایت

حجم ۲۵ گیگ

ترافیک نامحدود


۲ هسته

۳ گیگ رم