پلان مدنظر خود را انتخاب کنید

NBS-30GB

V2Ray

بروز رسانی خودکار

دو کاربر همزمان

۱۰ لوکیشن

اروپا، آسیا و آمریکا

NBS-50GB

V2Ray

بروز رسانی خودکار

دو کاربر همزمان

۱۰ لوکیشن

اروپا، آسیا و آمریکا

NBS-100GB

V2Ray

بروز رسانی خودکار

دو کاربر همزمان

۱۰ لوکیشن

اروپا، آسیا و آمریکا

NBS-200GB

V2Ray

بروز رسانی خودکار

دو کاربر همزمان

۱۰ لوکیشن

اروپا، آسیا و آمریکا