پلان مورد نظر خود را انتخاب کنید

Manage-M

مدیریت سرور یا سایت

تا ۱ ساعت در ماه

۲۴ ساعته

تا ۲ سنسور مانیتورینگ

بک آپ دوره ای

Manage-1

مدیریت سرور یا سایت

تا ۵ ساعت در ماه

۲۴ ساعته

تا ۲ سنسور مانیتورینگ

بک آپ دوره ای

Manage-L

مدیریت سرور یا سایت

تا ۲ ساعت در ماه

۲۴ ساعته

تا ۲ سنسور مانیتورینگ

بک آپ دوره ای

Manage-2

مدیریت سرور یا سایت

تا ۱۰ ساعت در ماه

۲۴ ساعته

تا ۵ سنسور مانیتورینگ

بک آپ دوره ای

Manage-3

مدیریت سرور یا سایت

تا ۲۰ ساعت در ماه

۲۴ ساعته

تا ۱۰ سنسور مانیتورینگ

بک آپ دوره ای